نکات مهم جهت مصرف و نگهداری سیم لاکی

مراقبتهای عمومی از سیم لاکی

1- لطفا قبل از سیم پیچی از مطابقت نوع سیم و قطر آن اطمینان حاصل فرمایید.
2- از حلال های شیمیایی برای جداسازی فیلم لاک از روی سیم استفاده نشود.
3- شکستگی قرقره پلاستیکی در هنگام حمل و نقل میتواند عامل آسیب دیدن سیم باشد، لذا خواهشمند است تا حد امکان از وقوع آن جلوگیری گردد.
4- به جهت محفوظ بودن سیم ها از گرد و غبار، خصوصا غبار فلزات و همچنین رطوبت و نور خورشید، لازم است پس از سیم پیچی باقیمانده آن در انبار نگه داری گردد

مراقبت های لازم در هوای سرد

نگهداری سیم در درجه حرارت زیر صفر باعث سفت شدن آن می گردد که هر چه دما سردتر باشد این پدیده شدت خواهد یافت، لیکن هیچ گونه تغییری در کیفیت سیم به وجود نمی آید.
لازم است در این شرایط ابتدا دمای سیم ها به دمای محیط کار (22-18 درجه سانتیگراد ) رسانده و سپس مورد استفاده قرار گیرند.

مراقبت ها و نگهداری های مربوط به فرآیند سیم پیچی

مراقبت های لازم در حین سیم پیچی

1-لازم است دستگاه مورد استفاده برای سیم پیچی، باعث کاهش قطر سیم و یا صدمه دیدن لاک آن نگردد.
2-همچنین بایستی میزان کشیدگی و افزایش طول سیم در حین سیم پیچی به حداقل رسانده شود؛ میزان استاندارد این عمل حداکثر %5 میباشد. جدول زیر میزان این کشیدگی را نشان میدهد.
3-ترمز کردن دستگاه در حین سیم پیچی میتواند باعث صدمه دیدن سیم گردد لذا خواهشمند است از آن اجتناب نموده و ترمز معمولی به عنوان جایگزین ترمز ضربه ای استفاده شود.

مراقبت های لازم بعد از سیم پیچی

1-لازم است ضمن انتخاب نوع لاک اشباع ( شارلاک ) مناسب، قبل از استفاده دقت کافی جهت جا بجایی سیم پیچیده شده اعمال شود.
2- پس از سیم پیچی از تغییر شکل کویل به دست آمده و یا صدمه زدن به عایق روی سیم خودداری گردد.
3- بهتر است در زمان نگهداری داخل انبار، از نفوذ گرد وغبار فلزات و رطوبت به کویل ( سیم پیچ ) جلوگیری به عمل آید.

Tension Table for Coiling

Size (mm) Tension (g) Size (mm) Tension (g) Size (mm) Tension (g) Size (mm) Tension (g)

0.02

5.1

0.18

225

0.35

745

0.80

3170

0.025

7.1

0.19

248

0.36

785

0.85

3520

0.03

10.2

0.20

272

0.37

824

0.90

3880

0.04

17.3

0.21

292

0.38

864

1.00

4630

0.05

25.5

0.22

333

0.39

903

1.10

5283

0.06

33

0.23

356

0.40

946

1.20

6120

0.07

43

0.24

380

0.42

1024

1.30

7220

0.08

54

0.25

412

0.43

1068

1.40

8221

0.09

65

0.26

441

0.45

1160

1.50

9200

0.10

78

0.27

470

0.47

1250

1.60

10200

0.11

93

0.28

503

0.48

1295

1.70

11220

0.12

106

0.29

535

0.50

1395

1.80

12342

0.13

125

0.30

565

0.55

1650

1.90

13464

0.14

143

0.31

600

0.60

1925

2.00

14790

0.15

161

0.32

635

0.65

2220

 

 

0.16

181

0.33

672

0.70

2520

 

 

0.17

203

0.34

708

0.75

2830