سیم لاکی

به رشته سیم مسی و آلومینیومی که با عایقی از رزین پخته شده پوشانده شده باشد ، سیم لاکی گفته می شود. این سیم ها در انواع ترانسفورماتور ها، القا کننده ها ، موتور ها، بلند گوها، آهن ربا های الکتریکی، لوازم خانگی و دیگر ابزار که نیاز به کویل های باریکی از سیم عایق شده داشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.
سیم های لاکی براساس نوع استفاده با کلاس های حرارتی مختلفی تولید می شوند و جهت تولید هرکدام از انواع این سیمها از عایق کننده (رزین) خاصی استفاده می شود. کلاس حرارتی حداکثر دمای تحمل سیم لاکی را نشان می دهد و متداول ترین کلاس های حرارتی مورد استفاده به شرح جدول زیر می باشد.

کلاس درجه حرارتی مورد استفاده
E 120 ترانسفورماتور های روغنی
F 155 انواع موتور های کوچک و انیورسال لوازم برقی خانگی کویل و رله دستگاههای اندازه گیری
H 180 انواع موتور های عمومی و لوازم خانگی
C 200 در ترانس های توزیع و قدرت ، کمپرسورها